Algemene voorwaarden van Van Leeuwen Containers B.V.

De Scheysloot 60, 2201 GN Noordwijk

Artikel 1. Definities

a. Opdrachtgever; elke wederpartij bij enige overeenkomst van Van Leeuwen Containers B.V. (verder te noemen “VLC”).
b. Afvalstoffen: alle door de opdrachtgever aan VLC ter uitvoering van de werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, waarvan opdrachtgever zich – met het oog op verwijdering daarvan – ontdoet;
c. Producten: alle door VLC te verkopen of verkochte producten, in de ruimste zin des woords en hoe dan ook benoemd of gespecificeerd;
d. Inzamelmiddel: hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van afvalstoffen;
e. Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening en/of overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van producten en/of inzamelmiddelen, evenals ieder andere overeenkomst tussen VLC en opdrachtgever.

Artikel 2. Verbindendheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van en aan VLC.

Door een opdracht te verstrekken aan VLC gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, indien dit schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend.

Wanneer door VLC aldus bijzondere voorwaarden zijn geaccepteerd, blijven voor het overige deze algemene voorwaarden hun geldigheid behouden.

Eventuele voorwaarden van opdrachtgevers waarnaar door middel van opdruk of verwijzing in drukwerk en/of correspondentie of anderszins wordt verwezen, verbinden VLC niet, tenzij VLC uitdrukkelijk schriftelijk die voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

Alle offertes van en aan VLC zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand door de orderbevestiging van VLC.. De orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

Een overeenkomst komt tevens tot stand, door het invullen van een registratieformulier en/of geleidebiljet.

Wanneer VLC aanvangt werkzaamheden uit te voeren, geldt dit tevens als het tot stand komen van een overeenkomst, op basis van de door VLC aangegeven voorwaarden.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

Overeenkomsten worden éénmalig aangegaan, voor een periode, voor onbepaalde tijd of voor een project.

Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde en onbepaalde tijd worden telkens stilzwijgend met één jaar verlengd dan wel voor een periode gelijk aan de oorspronkelijke contractduur.

Opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd door de opdrachtgever, kan alleen rechtsgeldig plaatsvinden, indien dit 3 maanden voor afloop van de overeenkomst schriftelijk plaatsvindt. VLC heeft te allen tijde het recht een overeenkomst op te zeggen, met in achtname van een redelijke opzegtermijn, welke echter nimmer langer zal zijn dan 3 maanden.

Artikel 5. Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van VLC, die van dien aard zijn dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van VLC mag worden verlangd.

Onder overmacht wordt o.a verstaan: gebrek aan grondstoffen, storingen in het productieproces van enigerlei aard, werkstaking, verkeershinder, uitsluiting, gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of staat van oorlog, oorlog, abnormale weersomstandigheden, wanprestatie van of beroep op overmacht door derden die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, oproer, alsmede belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege of van organisatorische aard, het niet verkrijgen, niet verlengen of het verlies van overheidstoestemmingen benodigd voor het rechtmatig uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten en belemmeringen die zich voordoen bij de fabrikant of een derde bij wie VLC de gegeven opdracht heeft geplaatst.

Artikel 6. Prijzen

Prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst wijziging plaatsvindt in de relevante kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging in de CAO of wetten of besluiten van overheidswege, zal aanpassing van de prijs plaatsvinden, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst op te zeggen.

Onverminderd het bovenstaande heeft VLC bij overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd het recht ieder jaar de prijs te verhogen met een percentage, tenminste gelijk aan de wijziging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals bepaald door het CBS, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7. Betaling

Éénmalige overeenkomsten dienen contant te worden afgerekend. Alle overige betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of op basis van een automatisch incasso. Opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen op VLC met haar betalingsverplichtingen jegens VLC te compenseren.

Bij overschrijding door opdrachtgever van de betalingstermijn heeft VLC het recht alle geleverde materialen en/of diensten, zowel op grond van de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft als die op grond van andere overeenkomsten, terug te nemen en de (verdere) uitvoering van deze op te schorten dan wel deze te ontbinden door het doen van een mededeling van die strekking aan de opdrachtgever.

Indien opdrachtgever zijn te betalingsverplichtingen niet binnen de betalingstermijn nakomt, op welke grond dan ook, is hij van rechtswege in gebreke. Opdrachtgever die (gedeeltelijk) in gebreke blijft te betalen is, vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden, rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag.

Alle kosten die gemaakt dienen te worden om tot inning van het factuurbedrag te geraken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, daaronder begrepen de (externe) kosten van advocaten die met de invordering zijn belast, komen ten laste van opdrachtgever.

Ingeval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, aanvraag tot surseance of faillissement, liquidatie van een gedeelte van de onderneming van opdrachtgever, heeft VLC het recht de aangegane overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen en alle geleverde zaken en diensten in bezit te nemen.

In deze gevallen is elke vordering ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 8. Gewijzigde omstandigheden

VLC heeft het recht overeenkomsten geheel of ten dele te doen uitvoeren door derden. Dit brengt geen wijziging in de overige bepalingen van de overeenkomst, noch ontheft het VLC van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Indien zich naar het oordeel van VLC gedurende de looptijd van een overeenkomst omstandigheden voordoen welk van dien aard zijn dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd, heeft VLC het recht, na overleg met de opdrachtgever, de overeenkomst aan te passen.

Artikel 9. Wederverhuur

Het is de opdrachtgever verboden de inzamelmiddelen weder te verhuren of aan een ander ter beschikking te stellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Schade aan materiaal van VLC, ontstaan in de periode dat het materiaal door VLC aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld, of boetes die voortvloeien uit overtredingen van vergunningen of wettelijke voorschriften welk voortvloeien uit handelen of nalaten van opdrachtgever, waaronder begrepen het door derden zich laten ontdoen van afvalstoffen in de door VLC in opdracht van opdrachtgever te ledigen inzamelmiddelen, zijn voor rekening van opdrachtgever, die VLC ter zake vrijwaart.

Opdrachtgever zorgt voor een veilige werkomgeving. VLC is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door het gebruik, door opdrachtgever en door opdrachtgever ingeschakelde personen, evenals derden, van door VLC ter beschikking stelde materialen. Opdrachtgever vrijwaart VLC van aanspraken dienaangaande.

VLC is niet aansprakelijk voor schade bij derden of opdrachtgever ontstaan aan het wegdek, trottoir, gebouwen e.d. dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door het materiaal of het plaatsen van materiaal.

De aansprakelijkheid van VLC voor schade welke voortvloeit uit de uitvoering van een overeenkomst is beperkt tot Euro 25.000,-, tenzij de contract waarde (exclusief BTW) berekend over de duur van de overeenkomst met een maximum van 1 jaar lager is, in welk geval dit het bedrag van de maximale aansprakelijkheid zal zijn. Het voorafgaande bovendien op voorwaarde dat het door VLC afgesloten verzekeringen ter zake haar aansprakelijkheid dekking verlenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aard en samenstelling en hoeveelheid van de door hem aangeboden afvalstoffen en alle risico’s daaraan verbonden, totdat de afvalstoffen door VLC op haar inrichting(en) onherroepelijk zijn geaccepteerd. Indien door welke oorzaak dan ook andere afvalstoffen of meer afvalstoffen dan de overeengekomen afvalstoffen worden aangeboden, zal opdrachtgever alle daaraan verbonden kosten dragen, onverminderd het recht van VLC inzameling van deze afvalstoffen te weigeren, afvalstoffen op het terrein van opdrachtgever achter te laten, dan wel als nog in te zamelen tegen een hogere prijs, door VLC in redelijkheid te bepalen. Acceptatie van afvalstoffen vindt niet eerder plaats dan op de inrichting(en) van VLC en vaststelling dat de afvalstoffen conform hetgeen door opdrachtgever is aangekondigd.

Door alle KOMO-gecertificeerde producten geldt dat VLC op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld: a) in het geval VLC het product levert, vanaf het moment dat het product op het werkadres is afgeleverd. b) in het geval opdrachtgever het product afhaalt, vanaf het moment van verlaten van het bedrijfsterrein van VLC.

Artikel 11. Veiligheid en milieu

Opdrachtgever dient ter zake van de afvalstoffen de van overheidswege en de bij VLC geldende, al dan niet in de overeenkomst neergelegde dan wel gedurende de overeenkomst mondeling of schriftelijk verstrekte, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

Artikel 12. In gebreke blijven en ontbinding

VLC is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, op grond dat opdrachtgever haar verplichtingen, anders dan de betalingsverplichtingen, uit hoofde van de verleende opdracht niet nakomt nadat VLC opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en deze niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn haar verplichtingen nakomt. Het voorafgaande onverlet de overige rechten van VLC krachtens deze algemene voorwaarden.

De ingebrekestelling bevat een omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij een redelijke termijn, doch maximaal 5 werkdagen wordt gegeven om alsnog de verplichtingen te voldoen.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

Ten aanzien van geschillen over de uitvoering van de overeenkomst evenals over de totstandkoming, uitleg en elk ander geschil ter zake van de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Bepalend voor welke rechter bevoegd is, is de vestigingsplaats van VLC.

Noordwijk, 15-07-2015